O Kole » Statut

Statut

§ 1

Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM, zwane dalej Organizacją, zostało powołane w Uniwersytecie Łódzkim na podstawie art. 204 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, działa przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym.

§ 2

Celem Organizacji jest:
1. rozwój osobisty członków Koła,
2. działalność naukowa,
3. podnoszenie świadomości społeczeństwa w dziedzinie planowania przestrzennego, architektury, środowiska, marketingu terytorialnego, zrównoważonego rozwoju,
4. integracja z innymi ośrodkami akademickimi,
5. promocja kierunku Gospodarka przestrzenna,
6. działalność na rzecz promocji Miasta Łodzi i regionu łódzkiego,
7. działalność na rzecz promocji Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego ,
8. integracja studentów angażujących się w pracę Koła niezależnie od kierunku i rocznika studiów,

Organizacja realizuje swoje cele poprzez:
1. realizację projektów własnych,
2. realizację badań własnych i zleconych,
3. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, kadrą akademicką oraz z partnerami zewnętrznymi,
4. współpracę ze szkołami średnimi oraz ośrodkami dydaktycznymi,
5. aktywność Organizacji w ramach wyjazdów konferencyjnych i naukowych,
6. wydawanie magazynu studenckiego “KWARTAŁ”.

Członkostwo

§ 3

1. Członkiem Organizacji może być każdy student Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Nabycie członkostwa następuje na podstawie uchwały zarządu Organizacji akceptującej pisemną deklarację członkowską.
3. Utrata członkostwa następuje w wyniku: złożenia przez członka oświadczenia o wystąpieniu albo podjęcia przez Zarząd uchwały o utracie członkostwa, z powodu utraty statusu studenta albo nie przestrzegania obowiązków zawartych w § 5 Statutu Organizacji.
4. Od decyzji zarządu o wykluczeniu z Organizacji członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji o wykluczeniu.

§ 4

Członek Organizacji ma prawo do:
1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Organizacji,
2. udziału w pracach Organizacji,
3. korzystania z pokoju Organizacji,
4. wyjazdu na konferencje z ramienia Organizacji,
5. używania odznak i znaków Organizacji, a także jej reprezentowania na wszelkich imprezach i spotkaniach o charakterze nie kolidującym z celami i założeniami programowymi Organizacji,
6. otrzymania przypinki SKN SPATIUM po 1 roku godnego reprezentowania i aktywnej działalność na rzecz Organizacji,
7. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Organizacji.

§ 5

Do obowiązków członków należy:
1. aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Organizacji,
2. stosowanie się w swojej działalności do uchwał i wytycznych władz Organizacji,
3. regularne opłacanie składek członkowskich w wysokości 10 zł/semestr na rzecz Organizacji w terminie do końca pierwszego pełnego miesiąca każdego semestru,
4. przygotowywanie wszelkich materiałów i dokumentów Organizacji w oparciu o zapisy Księgi Tożsamości.

Władze Organizacji

§ 6

Władzami Organizacji są:
1. Walne Zgromadzenie,
2. Zarząd.

§ 7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. uchwalanie i zmiana Statutu Organizacji,
2. wybór prezesa oraz członków zarządu w głosowaniu tajnym,
3. wybór zastępcy członka zarządu w przypadku zrzeczenia się funkcji któregokolwiek z członków Zarządu w trakcie trwania roku akademickiego,
4. odwołanie prezesa, zarządu lub poszczególnych członków zarządu,
5. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu,
6. głosowanie nad udzieleniem absolutorium zarządowi na drugi semestr jego kadencji w terminie 2 tygodni przed końcem semestru zimowego,
7. rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez członków Organizacji.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez prezesa zarządu Organizacji co najmniej dwa razy w roku w styczniu i czerwcu, a także na żądanie co najmniej połowy członków Organizacji.
2. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć wszyscy członkowie Organizacji.
3. Walne zgromadzenie jest prawomocne i podejmuje decyzje:
a) w pierwszym terminie, jeżeli obecnych jest przynajmniej 50% członków Koła;
b) w drugim terminie wyznaczonym po 15 minutach pierwszego terminu bez względu na ilość obecnych.

§ 9

1. Zarząd Organizacji składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika, oraz innych członków, jeżeli Walne Zgromadzenie tak postanowi.
2. Kadencja zarządu trwa jeden rok akademicki.
3. Zarząd podejmuje decyzje większością głosów swoich członków we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
4. Zarząd współpracuje z Opiekunem Organizacji.

§ 10

1. Prezes zarządu kieruje pracami zarządu oraz reprezentuje Organizację na zewnątrz.
2. Prezes zarządu w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku składa Rektorowi coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.
3. Prezes zarządu w terminie do dnia 25 stycznia każdego roku składa Dziekanowi coroczne sprawozdanie z działalności Organizacji za rok poprzedni.
4. Prezes zarządu każdego semestru składa Dziekanowi sprawozdanie finansowe z działalności oraz wniosek o finansowanie na semestr następny.
5. Prezes Organizacji zobowiązany jest przedkładać Rektorowi wszelkie zmiany w Statucie, zmiany składu Władz Organizacji oraz corocznie – aktualny wykaz członków wraz z planem działalności na kolejny rok.

Opiekun Naukowy

§ 11

1. Opiekunem Naukowym Organizacji może być pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Łódzkiego.
2. Opiekun Organizacji zostaje wybrany poprzez wskazanie kandydata przez kierownika Katedry, przy której działa Organizacja i zaakceptowanie go przez Walne Zgromadzenie Organizacji.
3. Podjęcie inicjatywy odwołującej Opiekuna Naukowego Organizacji odbywa się na wniosek Walnego Zgromadzenia. Wybór nowego Opiekuna Organizacji odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w pkt. 2
4. Opiekun Naukowy Organizacji jest odpowiedzialny przed Władzami Uczelni i Wydziału za działalność merytoryczną Organizacji.

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.