Projekty » Regulamin konkursu na mural z okazji 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego

Podstawowe informacje

 

Opis

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM (zwane dalej Organizatorem lub SKN SPATIUM).

2. Przedmiotem Konkursu jest opracowanie graficzne muralu z okazji 50-lecia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, namalowanego na płycie OSB, który będzie stanowił element wystroju jednej ze ścian na Ringu ( miejsce w budynku D od strony ul. P.O.W na III piętrze)

3. Ramy czasowe konkursu:

a) Termin składania prac konkursowych upływa z dniem 4 maja 2015 roku;

b)Rozstrzygnięcie konkursu przez Komitet Organizacyjny SKN SPATIUM nastąpi do dnia 13 maja 2015 roku;

c) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 13 maja na  stronie internetowej Organizatora oraz na jego profilu facebook’owym;

d) Z laureatami konkursu skontaktujemy się również 13 maja drogą mailową;

e) W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą : Emilia Calak-Kłoda, Daria Woźniak oraz Maja Baranowska.

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby fizyczne. W szczególności konkurs jest kierowany do studentów Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

2. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo ( zespół może maksymalnie liczyć 3 osoby).

3. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do podania Organizatorowi swoich danych osobowych ( imię, nazwisko, kierunek i rok studiów, adres mailowy).

III. Cel konkursu, wymagania, jakie powinien spełniać projekt

1. Projekt powinien wpasowywać się w obecną kolorystykę przestrzeni Ringu znajdującego się w budynku D.

2.Projekt powinien oddawać charakter Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego.

3. Projekt powinien być niepowtarzalny, oryginalny i nowoczesny.

4. Projekt powinien być łatwy do odtworzenia w postaci malowanej.

5. Prace konkursowe mogą być wykonane w dowolnej technice graficznej nadającej się do wykorzystania w sposób określony w wymaganiach Konkursu.

IV. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych

1. Prace należy nadsyłać do końca dnia 4 maja 2015 roku na adres mailowy wozniakdaria.jaw@gmail.com lub maja.wska@gmail.com.

2. Prace należy wykonać w wersji kolorowej w formatach TIFF, PDF, JPG 300 DPI lub PNG.

Do projektu należy dołączyć opis merytoryczny treści projektowanego muralu.

3. Praca będzie namalowana na powierzchni 2,5m / 3,5m.

4. Kompletny projekt zgłoszony do Konkursu powinien zawierać:

a) Grafikę muralu;

b) Opis merytoryczny, (czym autor się inspirował przy tworzeniu muralu).

V. Nagrody

1. Nagrodą dla najlepszej pracy jest wykonanie tejże grafiki na płycie OSB która będzie elementem wystroju pomieszczenia RING z uwzględnieniem nazwiska twórcy na muralu.

2. 3 prace wyróżnione przez Komitet Organizacyjny zostaną zamieszczone na stronach internetowych Organizatora oraz otrzymają nagrody rzeczowe.

VI. Ocena

1. Prace zostaną ocenione przez Komitet Organizacyjny Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM w głosowaniu jawnym.

2. Komitet dokona wyboru jednego, najlepszego projektu oraz 3 prac wyróżnionych.

3. Prace będą oceniane pod względem estetycznym i merytorycznym.

4. Decyzja Komitetu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

VII. Postanowienia końcowe

1. Nadesłanie lub dostarczenie pracy konkursowej jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do jego zakończenia bez podania przyczyny.spatium@uni.lodz.pl

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Wstępne informacje o konkursie zamieszczone są na stronie internetowej www.spatium.uni.lodz.pl oraz na profilu facebook’owym SKN SPATIUM.

5. Osobą nadzorującą konkurs jest Maja Baranowska i Daria Woźniak – członkinie SKN SPATIUM.

6. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy lub wozniakdaria.jaw@gmail.com lub maja.wska@gmail.com.

Przygotowała koordynator projektu RING

w ramach działalności SKN SPATIUM

Emilia Calak-Kłoda

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.