Aktualności » Trwa konkurs fotograficzny ,,Prześwity bramowe”

05 grudnia 2016
20:37

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Prześwity bramowe”. Atrakcyjne nagrody czekają!

Co należy zrobić?

Wziąć aparat, wyruszyć w miasto i uchwycić na zdjęciach piękno i indywidualność łódzkich prześwitów bramowych, a następnie przesłać zdjęcia w formacie JPG w rozmiarze 300×400 mm na adres: spatium@uni.lodz.pl. Na Wasze dzieła czekamy do 10 grudnia. Powodzenia!


REGULAMIN KONKURSU:
Zgłaszanie prac
1. W konkursie mogą brać udział studenci Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego;
2. Organizatorzy konkursu nie biorą udziału w konkursie.
3. Zgłoszenie fotografii do konkursu odbywa się poprzez przesłanie pliku w formie elektronicznej na adres: spatium@uni.lodz.pl Zdjęcie musi być w formacie JPG w rozmiarze do 300x400mm;
4.Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia przesłanym na adres organizatora powinny znajdować się następujące informacje:
dane personalne uczestnika(imię, nazwisko)
numer telefonu, adres email
tytuł fotografii
każdy plik JPG musi być podpisany nazwiskiem z kolejnym numerem fotografii np. Kowalski1, Kowalski2, Kowalski3, a nie numerem nadania przez aparat fotograficzny
data i miejsce wykonania fotografii (zdjęcie nie może być starsze niż rok)
5. Zdjęcia mogą przesyłać tylko ich autorzy.
6. Fotografie zgłaszane na konkurs nie mogą być wcześniej nagradzane w innych konkursach;
7. Zgłoszenia prac będą przyjmowane od 21 listopada 10 grudnia;
8. Prace niespełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone
9. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na:
Zamieszczenie fotografii w Galerii konkursowej z udzieleniem Organizatorowi przez Uczestnika Konkursu nieodpłatnej i bezterminowej licencji na umieszczenie zdjęć wykonanych przez Uczestnika Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej, jednorazowej reprodukcji nagrodzonych i wyróżnionych prac, a także podczas wystawy pokonkursowej oraz w innych publikacjach związanych z konkursem.
10. Przekazanie prac konkursowych oznacza jednocześnie, że nie będą one zagrażały ani naruszały praw osób trzecich, w szczególności nie będą naruszały ich majątkowych i osobistych praw autorskich, oraz że osoba przekazująca prace konkursowe ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach, i uprawnienia do wyrażania zgody na wykorzystanie tych wizerunków w zakresie opisanym w punkcie 9 powyżej. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

II Ocena prac i rozstrzygnięcie konkursu
1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.
2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii.
3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze trzy prace, które zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.
4. Jury wybierze również prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.
5. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
6. O decyzji Jury nagrodzone i wyróżnione osoby zostaną powiadomione telefonicznie i drogą elektroniczną.
7. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie wydarzenia.
8. Uroczysta prezentacja wyróżnionych prac oraz zwycięzców Konkursu nastąpi podczas otwarcia wystawy w Galerii “Łącznik”, która odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno – Socjologicznym.

Bez tytułu

 

 

 

©
Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego SPATIUM
przy Katedrze Gospodarki Regionalnej i Środowiska na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym

Zaprojektowali Wojciech i Jakub Zasina opierając się o myśl techniczną Wordpress'a.